Abụ

Ụwa mgbede ka mma

Nke m dị iche

Akwụkwọ Njụọhịa

Igbo na égwú

Mgbe elu bụ ala ọsa.

Mma ndụ

Echi dị ime

Go to top

Maka ọ dị mma ndị Igbo, soro kọọ akụkọ onwe gị!